شرایط ترجمه گواهی های آژانس هواپیمایی :
 
 
گواهی های صادر شده از آژانس های هواپیمایی ارزش ترجمه رسمی و
تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را دارند.
 
 
 

دارالترجمه رشت