شرایط ترجمه استشهادیه :

 

استشهادیه :

استشهادیه برای آنکه ارزش ترجمه و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه را داشته باشد، حتماً باید در دفتر

اسناد رسمی تنظیم شده و دارای مهر برجسته دفترخانه باشد. در غیر اینصورت دادگستری و وزارت امور خارجه

از تائید ترجمه آن خودداری خواهند کرد.