ترجمه گواهی اتباع بیگانه :

 

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از ادراه امور اتباع بیگانه وابسته به وزرات کشور

در صورتی قابل ترجمه و تایید است که دارنده کارت از سوی اداره مزبور کتباً

معرفی شده باشد .

کارت تردد اتباع خارجی  جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تایید نمی باشد

گواهی های صادره از سوی وزرات کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند

تعداد فرزند و مشخصات همسر و ... قابل ترجمه و تایید است .

 

گواهی ولادت اتباع خارجی در ایران:

برای تایید گواهی ولادت اتباع خارجی در ایران لازم است قبل از ترجمه اصل گواهی

ولادت به همراه مدارک اقامتی والدین در ایران توسط اداره ثبت احوال وزارت خارجه

تایید شود سپس به هر زبانی که می خواهند ترجمه نمایند

 

دارالترجمه رشت