شرایط ترجمه کارت پایان خدمت / معافیت :

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تایید است

با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود لکن کپی برابر با اصل آن قابل تایید نیست .

همچنین گواهی های صادره از نیروهای انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تایید می باشد.